9.11.11

Calderes de condensació i estalvi en calefacció


La calefacció és la despesa energètica més important de casa, especialment a les zones més fredes. (...)
Els sistemes de doble vidre o de doble finestra redueixen pràcticament a la meitat la pèrdua de calor respecte a l’envidriament senzill. Invertir-hi és una de les millors maneres per estalvia en calefacció. (...)
Les parets mal aïllades provoquen pèrdues de calor de fins al 15%, i els sostres, d’un 30%.(...)
Les calderes de condensació són més eficients i ecològiques que les calderes tradicionals, per això l’Administració –tant autonòmica com estatal- ha fet diferents campanyes per promoure’n la implantació. Aquestes calderes aprofiten la calor del vapor d’aigua contingut en els fums que es generen en la combustió per generar energia [CH4 + 2O2 =  CO2 + 2H2O + calor]. Gràcies a això consumeixen un 20% menys (...). A les calderes convencionals, el vapor d’aigua és un subproducte del procés de combustió que es perd a traves de la xemeneia. Però les calderes de condensació no només són més eficients sinó que, a més, també redueixen en un 70% les emissions de diòxid de carboni i de diòxid i monòxid de nitrogen.
Lorena Farràs Pérez, Com estalvia en calefacció, La Vanguardia 30-10-2011.A vegades el rendiment d’aquestes calderes es dóna en % respecte al poder calorífic inferior (PCI), o sigui al que proporciona el gas quan es crema en els cremadors d’una cuina o d’una caldera convencional que emet l’aigua en forma de vapor.
Si es dóna respecte al poder calorífic superior (PCS), o sigui al que té realment el combustible, llavors el rendiment no pot ser superior a 100%. Les calderes de condensació recuperen bona part la calor del vapor d’aigua ja que el condensen en part.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada