11.11.14

L’electricitat que es produeix a Catalunya és la segona més barata d’Espanya L’electricitat que es produeix a Catalunya és la segona més barata d’Espanya, amb un preu de 46,7 euros/MWh, un 28,4% menys que la mitjana, que està situada en 65 euros/MWh. Així es desprèn d’un informe de Pimec que n’analitza per primer cop el cost de generació en cada comunitat autònoma tenint en compte les diferents tecnologies que es fan servir i basant-se en dades del 2012 i el 2013. A més, per contextualitzar aquestes dades, l’estudi les acompanya de la potència instal·lada per territoris. Així, Catalunya és la comunitat amb més capacitat, 5.200 MW.
El punt de partida de l’informe és el mix energètic real de producció de cada comunitat segons les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) corresponents al 2012 (...).
(...) no hi són les illes Balears i les Canàries, amb característiques de generació molt diferents de les del conjunt de la Península, ni les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. (...)
El cost de generació d’electricitat s’ha fixat incloent la inversió necessària de cada tecnologia i suposant que totes operen amb els mateixos costos de capital, tipus d’interès per al seu finançament (7,3%), encara que períodes d’amortització diferents, des dels 50 anys de la hidràulica (el més llarg) fins als 20 de l’eòlica (el més curt). Els costos fixos i variables aplicats són els del 2013.
Com és lògic, en els resultats surten més ben parades les comunitats amb un mix en el qual predominen les tecnologies més econòmiques, que no sempre són les més modernes ni les més amables amb el medi ambient. Cal recordar que les fortes primes que es pagaven a les renovables els anys en què es basa l’estudi les encarien. (...) Segons l’informe, aquell any les fonts més cares van ser les dues solars (fotovoltaica i termoelèctrica) i la biomassa. (...)
En el mix de Catalunya, la primera el 2012 va ser la nuclear, una tecnologia que, en aplicar el model definit en aquest estudi, es troba entre les més barates i que va concentrar el 53% del total, seguida dels cicles combinats
(18%) i la cogeneració (14%). En aquesta comunitat, la producció de règim ordinari (hidroelèctrica, carbó, fuel gas, cicles combinats i nuclear) va acaparar el 77%, i la de règim especial (cogeneració, solar fotovoltaica, solar termoelèctrica, eòlica, minihidràulica i biomassa), només el 23%.
Óscar Muñoz, Catalunya genera energia un 28% més barata que Espanya, La Vanguardia 21-09-2014.

La manca de detall de les dades de l'informe de la PIMEC no permet analitzar els resultats publicats. De totes maneres sorprenen els resultats, i la metodologia emprada no sembla prou acurada.
Pel que sembla, els costos exposats no són els actuals sinó els que tindria el mix actual si s'hagués acabat de construir, ja que no té en compte l'amortització dels equips i les infraestructures actuals.

Els resultats. La comunitat amb un menor cost de generació resulta ser Astúries (39,0 €/MWh), que té un 71% de generació amb carbó que és la generació més cara i està primada, mentre que Andausia, amb una generació de carbó del 30% té un cost de 73,9 €/MWh. Extremadura té un 87% de generació nuclear -segons molts, la generació més barata- però un cost de 50,3 €/MWh superior al de Catalunya de 46,7 €/MWh amb només el 53% de generació nuclear.

Metodologia. Les hipòtesis fetes són arriscades. Per exemple, considera una inversió unitària única per tecnologia, independent d'on estigui i de la seva potència. També considera uns costos fixes constants per tecnologia. En els costos de generació inclou les primes -quan de fet no ho són, com s'ha vista ara que les han eliminat en gran part- i no inclou es cost del tractament del combustible nuclear. La consideració d'una potència equivalent no permet fer comparacions amb els usos estandarditzats del terme potència.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada