5.1.11

Compendi del sistema elèctric*


Aquest compendi té per objectiu proporcionar una informació i dades necessàries per poder entendre i comprendre l’entramat de tarifes, primes, conceptes i terminologia dintre del mutant sistema elèctric espanyol.

Inclou:
 1. Resum de la principal terminologia
 2. Comentari d’algunes partides
 3. Comparació de costos
 4. Metodologia de retribució de la generació
 5. Estadístiques poc conegudes


1. Resum de la principal terminologia
Aquestes definicions i els comentaris que l’acompanyen ajudaran a comprendre la qüestió de Sistema, primes, tarifes...
S'ha conservat l’original de les definicions per evitar possibles tergiversacions.

Energías renovables.
Son aquellas obtenidas de los recursos naturales y desechos, tanto industriales como urbanos. Incluyen la mini-hidráulica, solar, eólica, residuos sólidos industriales y urbanos, y biomasa.

Energías no renovables.
Aquellas obtenidas a partir de combustibles fósiles (líquidos o sólidos) y sus derivados.

A partir d’aquestes definicions queda clar que la hidràulica gran (no 'mini') no és una energia ni renovable ni no-renovable. És a dir, només sabrem on es situa a les estadístiques quan ho indiquin específicament.

Garantía de potencia.
Pago regulado que se incluye en el precio de la demanda peninsular para garantizar que existe potencia disponible suficiente a largo plazo para la cobertura del suministro de energía eléctrica. Desde el 1 de enero de 2008 ha sido sustituido por los Pagos por capacidad cuyo objeto es garantizar que existe potencia disponible suficiente a medio y largo plazo para la cobertura del suministro de energía eléctrica en todos los nodos de la red.

El sistema extra-peninsular (illes més Ceuta i Melilla) no està gravat amb aquest pagament.

Pagos por capacidad.
Pago regulado para financiar el servicio de capacidad de potencia a medio y largo plazo ofrecido por las instalaciones de generación al sistema eléctrico.

Régimen especial.
Producción de energía eléctrica acogida a un régimen económico singular procedente de instalaciones con potencia instalada no superior a los 50 MW cuya generación proceda bien de la cogeneración o de otras formas de producción de electricidad asociadas a actividades no eléctricas, siempre que supongan un alto rendimiento energético, bien de grupos que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante, o de los que utilicen como energía primaria residuos no renovables o residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25 MW, cuando supongan un alto rendimiento energético.

És important tenir-ho present ja que sovint no es diferencia entre Règim especial i Energies renovables.

Régimen ordinario.
Producción de energía eléctrica procedente de todas aquellas instalaciones no acogidas al régimen especial.

Font: Red Eléctrica Española
http://www.ree.es/ayuda/glosario_electrico.asp#P


2. Comentari d’algunes partides
La compensació per l’excés de capacitat de generació a partir de centrals nuclears i de cicles combinats amb gas natural, així com la compensació per emprar tecnologies o emplaçaments poc adequats (central nuclear de Lemoniz molt a prop de Bilbao, cicles combinats sense cogeneració, és a dir, no aprofitant en indústries, hospitals o altres edificis gran part de la calor produïda), combustibles obsolets i cars (el carbó 'nacional') o instal·lacions pilot de dubtosa eficàcia (ELCOGAS, a Puertollano) ha rebut noms diversos i variats només comprensibles pels molt introduïts en el tema.

3. Comparació de costos
L’economia té un gran avantatge, ho redueix tot a un nombre. Evidentment, aquest reduccionisme comporta molts problemes derivats a la metodologia emprada, i per això mateix és de gran vàlua quan es vol donar 'gat per llebre'. Així, es presenten uns costos de generació d’avui per justificar unes inversions futures. Cap inversor professional es deixarà portar pel cost de generar amb unes instal·lacions ja amortitzades (embassaments hidràulics, centrals nuclears...) comparat amb d’altres més modernes que encara no s'han amortitzat (eòlica...). Analitzarà altres paràmetres i factors, com la taxa de retorn de la inversió al llarg de la vida útil de la instal·lació, el període de retorn, el risc dels costos, dels ingressos i de la tecnologia entre altres.

Si l’anàlisi no el fa un inversor o entitat privada sinó un govern, ha de tenir en compte altres costos que no passen pel balanç i compte de resultats de l’empresa. Aquests altres costos reals són els indirectes (formació, serveis i infraestructures de suport...) i les externalitats que genera (negatives -emissions, exhauriment de recursos, riscos...- o positives: ocupació, autonomia, exportacions...). Aquests costos reals no apareixen en la gran majoria de comparatives dels costos de generació elèctrica.

4. Metodologia de retribució de la generació
La conseqüència de retribuir tota la producció en el règim ordinari al preu més alt de la subhasta aporta uns ingressos "caiguts del cel" injustificables pels costos de generació a les instal·lacions amortitzades amb uns baixos costos de combustible. Ho deixa prou clar el text de la CNE:

"La principal responsabilidad de esta brecha entre precios y costes del mix energético recae en la generación de las centrales nucleares e hidroeléctricas cuyos costes son ajenos a los precios de los combustibles fósiles y a los costes de las emisiones de CO2 y que se benefician, sin embargo, de los altos precios de los mercados que sólo alcanzan a revelar los costes marginales térmicos (Fuel-Oil, Gas Natural y Carbón).
Esta posición de ventaja de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica que les
suministra, con el actual diseño de mercado, una alta retribución, no es una posición o ventaja competitiva que pueda ser legitimada por los mercados."

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne82_08.pdf


5. Estadístiques poc conegudes
Aportem aquí una sèrie de taules elaborades a partir de les fonts que s'indiquen per tal de presentar unes valors i unes classificacions que ens ajudin a comprendre tot l’embolic de tarifes, costos, primes, subvencions...
Els resultats estan subjectes als límits de les dades, és a dir, a la possibilitat de conèixer amb precisió l’abast de cada terme. Per exemple, algunes estadístiques de generació en el Règim Especial indiquen 'Residus' i altres a més d’aquesta entrada també la de 'Tractament de Residus'. El primer cas, englobava també el tractament? O també, es tracte de valors estimats, provisionals o definitius?

Taula 1. Evolució històrica dels costos del sistema regulat

Taula 2. Detall dels costos d’Accés (2008)Taula 3. Detall dels costos d’Accés (2010)


Taula 4. Costos del Règim Especial (2009)

Taula 5. Costos de Règim Ordinari (2009)

Taula 6. Primes al Règim Especial (2010)
2 comentaris:

 1. Felicitats per la iniciativa! Cal fer pedagogia sobre el tema de l'energia, especialment pel que fa a les energies netes i renovables, com l'eòlica, amb grans possibilitats i en procés de progressiva implantació.

  ResponElimina
 2. Gràcies pel teu comentari. La veritat és que no he pogut seguir els comentaris. Si tens idees de com difondra el blog, t'ho agrairé. Jo no soc bon "comercial".
  Quim

  ResponElimina